ประเมิน ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ว17 และ วPA

5-16 กันยายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประเมินผลการปฏิบัตงาน ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วยพัฒนาอย่างเข้ม ว17 และ วPA เลื่อนและคงวิทยฐานะ ให้ครูได้แสดงผลงานจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม