วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันวิทยาศสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทืดพระเกียรตืพระปรีชาสามาถชอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม