ค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษา (LRP English Camp 2023)


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
จัดค่ายพัฒนาความเป็นเลิศทางภาษา (LRP English Camp 2023) มีนักเรียนชั้น ม. 2 ที่มีความสนใจทาง
ด้านภาษา จำนวน 106 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราฎภัชบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ วงค์จันทร์ พูนเพิ่มและนักศึกษาคณะครุศาสตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม