มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย

29 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ แต่งคำประพันธ์
เขียนตอบคำบอก และตอบปัญหาาภาษาไทย ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม