โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

30 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรม
โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา VC, โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (อดเปรี้ยวไว้กินหวาน)
และโครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกันกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)
เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม