โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและน้อม นำแนวพระราชดำริ ของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

วันที่ 1-3 กันยายน 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นำคณะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและน้อมนำแนวพระราชดำริ ของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
โรงเรียนได้นำผลงานจากการดำเนินงานดังกล่าวไปแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และครูได้รับรางวัลครูดี
ศรีรัชดา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา คลิกภาพกิจกรรม