นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนและผู้ปกครอง

8 กันยายน 2566 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์ นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และคณะผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยม
นักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางกลับจากการแข่งขันกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และพบปะผู้ปกครอง ให้ขวัญ
กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง คลิกภาพกิจกรรม