คิดถึง..รัชดา ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา / กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ

21 กันยายน 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ
ประจำปี 2566 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ครูเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร ครูปณรรญธร รัชนะปกิจ
ครูชลธิชา หลาบนอก และนายบัญชา คงทน โดยมีนายกาญจนพงษ์ ตราชู เป็นประธานในพิธี พร้อม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี
มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ทุ่มเท เสียสละ ทั้งกำลังกายกำลังใจจนทำให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จ และให้ครูผู้เกษียนได้แสดงความรู้สึก
กล่าวอำลานักเรียน ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม