รับการประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รับการประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม