กิจกรรม กรวด-ทราย ปวช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 3

8 ธันวาคม 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) เข้าร่วมกิจกรรม กรวด-ทราย ปวช. สัมพันธ์
ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน กลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
ณ โรงเรียนบ้านกรวดพิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุริรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม