พิธีมอบธงคณะสี การแข่งขันกีฬาสีภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมมอบธงคณะสี การแข่งขันกีฬา
ภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานมอบธงสี เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสี และเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆ สี
เพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน เตรียมความพร้อมสำหรับ
การเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬาสี "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมรวมใจรัชดา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม