โครงการภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) เข้ารับการอบรมการดูแลสุขภาพ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นักรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เข้ารับการอบรมการดูแลสุขภาพ
โครงการภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ อ้วน
เตี้ย และผอม ให้มีรูปร่างดีสมส่วน ปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้รับเกียรติจาก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละหานทราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาชนก
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม