กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษาไทย "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน"

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัด
กิจกรรมค่ายรัษ์ภาษาไทย "อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน" เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม