โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตภัยคุกคาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

19 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตภัยคุกคาม สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาทักษะชีวิต ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม