พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (เงินทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่)

19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน
ยากจน (เงินทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่! นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
คณะครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ได้รับมอบทุนเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุน ณ หอประชุมมหาภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม