ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนกับผู้ปกครองและสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ นายกาญจพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 1,500 บาท 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
10 ทุน ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม