กิจกรรม L.R.P. Happy Festival 2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
จัดกิจกรรม L.R.P. Happy Festival 2023 เพื่อบูรณาการภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีนและญี่ปุ่น
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศและส่งเสริม
ให้นักเรียนกล้าแสดงออก และนายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมอบทุน
การศึกษา ทุนละ 1,500 บาท 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท 10 ทุน และปรับปรุงหอพระจำนวนเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท ณ หอประชุมมหาราชพฤกษ์ โรงเยนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม