งาน วิจิตรพัตรา ภูษาไหม ละหานทราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงงาน วิจิตรพัตรา ภูษาไหม ละหานทราย ครั้งที่ 2
โดยนำ ชุดการแสดงพิธีเปิด วงคอมโบ ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี มี ผวจ.บุรีรัมย์
หน.ส่วนราชการ, ภาคเอกชน, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ฯ ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม