ค่ายบูรณาการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดค่ายบูรณาการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง
ครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ มาร่วมกิจกรรม 10 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มตั้งแต่
วันที่ 6 มกราคม 2567 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด "เรียน+เล่น=รู้ (ครูโค้ช)" โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติต่อการใช้ชีวิต การพึ่งตนเอง เป็นที่พึ่งของ
ครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม