16 มกราคม วันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมีการ
ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้รับเกียรติจาก นายบรรพต สรวนรัมย์
รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
กีฬาสร้างความรักสามัคคี ผู้บริหาร ครู ในอำเภอละหานทราย ณ โรงเรียนบ้านละหานทราย คลิกภาพกิจกรรม