โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนสนุกคิด

13-14 ธันวาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาชนสนุกคิด เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง เรียนรู้นอกห้อง
เรียน ส่งเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และสร้างเจตคติที่ดีวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม