โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน

วันที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน ประจำปีการศึกษา
2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยปั่นจักรยาน
ตามเส้นทาง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก - บ้านหนองตาแอก - บ้านชลประทาน - บ้านโคกพยอม
วัดป่าละหานทราย รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 532 คน และขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรละหานทรายที่ได้อำนวยความสะดวกการจราจรตลอด
เส้นทาง ไป-กลับ คลิกภาพกิจกรรม