กีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
"ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บุรีรัมย์เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด รู้จักการแข่งขันกัน เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดนำเสนอความคิดสร้างสรรค์
ผ่านขบวนพาเรด สแตนเชียร์ เชียร์ลึดเดอร์ เป็นต้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3