เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3


นายกุศล  จันทร์วัน
ครู คศ.1


นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
ครู คศ.1


นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
ครู คศ.1