เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 


นายมนเฑียร  วงศ์ปินตา
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางส่องศรี  เหล็กสี
ครู คศ.3


นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3


นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครู คศ.1


นายกุศล  จันทร์วัน
ครู คศ.1นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
ครู คศ.1


นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
ครู คศ.1