เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 


นางรัมภา  สุดาจันทร์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
ครู คศ.3


นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
ครู คศ.3


นายธงชัย  ดียิ่ง
ครู คศ.3


นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร
ครู คศ.2


นายบัญชา  พรหมโสฬส
ครู คศ.3


นางพนาวัน  แดงชาติ
ครู คศ.3


นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
ครู  คศ.3


นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา
ครู  คศ.1


นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
ครู คศ.1


นายจำรูญ  สมจิต
ครู คศ.1


นางสาวศุภาพิชญ์  วิงประโคน
ครู  คศ.2


นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
ครู คศ.1


นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ำ
ครู  คศ.2


นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
ครู คศ.1


นางสาวมาริสา  ปาหลา
ครู คศ.1นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา
ครู คศ.-


นางสาวสราลี  พูลลาภ
ครูผู้ช่วย


นางหัทยา  มีพวงผล
ครูผู้ช่วย