เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3


นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3


นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3


นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.2


นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.2


นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.2


นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครู คศ.1


นฤมล  ปางประโคน
ครู คศ.-

นางสาวชญาธร  วงค์อรัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภนิช  โสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ