เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นายบุญมา  สุภศร
ครู คศ.3


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3


นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3


นางกุลศิริ  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.3


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.3


นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
ครู คศ.2


นายประยูร  บัวนาค
ครู คศ.2


นายวิทวัส  โชรัมย์
ครู คศ.1


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.2


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.2


นายอิสระ  ชุมศรี
ครู คศ.1นางสาวนันทยา  วงศา
ครู คศ.1