เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาคารเรียน 324 ล./55 -ก รอบที่ 3

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการได้อย่างเพียงพอ

๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอที่เป็นโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

๒.๓ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ราคากลางท้องถิ่นอาคาร 324 ล.55-ก รอบ 3.pdf

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ทำการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาต่อม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับ ชั้นล่างทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า ทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน - พื้นระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๒ (ยกเว้นปูพื้นสำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้น ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. รับชั้นที่ ๓ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๔ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๖ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๘ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ทำคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๘ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปสำเร็จรูป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย ก่อผนัง ทำคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๘ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู-วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นผนังและประตูสำเร็จรูป ห้องน้ำ - ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในชั้นที่ ๓ ชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๘ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ทำผ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ำ-ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้งต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทำผิวพื้นระเบียงทางเดิน บันได - ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๑๒ % เวลาทำงาน ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด(ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า)ติดตั้งสุขภัณฑ์ ภายในห้องน้ำ - ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ-ส้วมทั้งหมด ทำฝ้าห้องน้ำ ฝ้าใต้ห้องน้ำ ทำผิวพื้นบันได-ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๒๕,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง ๒๗,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗,๐๘๖๘๖๗๗๙๙๗
โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๑๕๗
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและ www.lrp.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๙. หมายเหตุ
ส่งข้อมูลการพิจารณ์ที่  Email Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

(แก้ไขใหม่)