เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80/80

1.2 เพื่อศึกษาผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101

โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t - test แบบ t - test Dependent

1.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู อาจารย์ ในการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบ

การเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน ซึ่งเท่ากับประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรที่ศึกษาครั้งนี้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการเป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย

1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2) แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้รายงานได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 ประสิทธิภาพของของกระบวนการต่าง ๆ ที่จัดไว้ในเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ จากการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ฉบับนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในสมมติฐานของ การทดลอง 80 / 80

5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ใน

สมมติฐานของการทดลองที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนและพฤติกรรม การสอนของครูผู้สอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครู อาจารย์ในการประเมินคุณภาพ ของ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า ความคิดเห็น ของ

ครูอาจารย์แสดงว่ามีความคิดเห็นที่ดีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

แบบสำรวจ

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
 

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว สิงหาคม 2022 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

ห้องภาพรัชดาฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้277
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1413
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1734
mod_vvisit_counterเดือนนี้2862
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8547
mod_vvisit_counterทั้งหมด491814