เมนูหลัก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
236
2   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
228
3   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
83
4   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
253
5   Link   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
161
6   Link   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
238
7   Link   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
128
8   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
82
9   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
230
10   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
81
11   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
193
12   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
238
13   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)
88
14   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
80
15   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
237
16   Link   พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
183
17   Link   พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
85
18   Link   พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
228
19   Link   พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
250
20   Link   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
240
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2