อบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่

วันที่ - มิถุนายน 2563  จัดอบรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่  โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ที่ 2204 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2  ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม