สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้เป็นสนามสอบแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดวันสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 คลิกภาพกิจกรรม