รับการประเมิน กตปน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

10 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รับการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีนายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ หอประชุมมหาชนกโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม