พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจในด้านการศึกษา ณ หอประชุมมหาภูมินทร โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม 1 ภาพกิจกรรม 2 ภาพกิจกรรม 3 ภาพกิจกรรม 4