โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนละหานทรายได้จัด "โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม