ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ครั้งที่ 11

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์หรรษา ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตาสตร์ สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรม