สอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมี นายศุภชัย  ภาสกานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมศึกษานิเทศ และคณะ ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม สนามสอบคัดเลือกนักเรียน ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม