ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) วิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานครูชำนาญและวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คลิกภาพกิจกรรม