กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ร่วมกับ หมู่ 2 ต.ละหานทราย ประกวด นางนพมาศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
ประกวด กระทง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คลิกภาพกิจกรรม