โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม (สร้างพลังแห่งความดี)

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม (สร้างพลังแห่งความดี) ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2