นางสาวนริศรา ภู่ดนตรี

บทเรียนออนไลน์เรื่อง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash ProfessionalCS6 รายวิชา ง 22223 โปรแกรมแอนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี