เขียนโดย: Admin (ครูนคร)
ฮิต: 23

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

     ๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ และ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ๑.๒ ความเป็นมา
           เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นดังกล่าว เพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙  จำนวน ๑ หลัง และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้บริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้ใช้บริการ เนื่องจากมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีจำนวนมากให้เพียงพอแก่การให้บริการดังกล่าว

     ๑.๓ วัตถุประสงค์
           ๑. เพื่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙  จำนวน ๑ หลัง และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙ จำนวน ๑ หลัง ที่เพียงพอเพื่อบริการนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีจำนวนมาก 
           ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีจำนวนมากจะได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันอันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ     

     ๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ-TOR (word)
2. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ-TOR (pdf)