กิจกรรมของโรงเรียน
 • กีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566
          วันที่ 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุรีรัมย์ เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกำล...
 • โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนสนุกคิด
          13-14 ธันวาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาชนสนุกคิด เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริง เรียน...
 • โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อบรมพัฒนาจิต)
          วันที่ 18-20 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อบรมพัฒนาจิต) เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัย นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ใ...
 • ค่ายบูรณาการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง ครั้งที่ 2
          กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดค่ายบูรณาการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ มาร่วมกิจกรรม 10 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2567 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้แนวคิด "เรียน+เล่น=รู้ (ครูโค้ช)" โดยมีวัต...
 • โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน
          วันที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ...
 • 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
          วันที่ 16 มกราคม 2567 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้รับเกียรติจาก นายบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เข...
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง