เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายมานพ  ทองคำ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระนายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
ครู คศ.3นายเดชา  กัญญาโภค
ครู คศ.3


นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
ครู คศ.2


นายสุพจน์  วิชัด
ครู คศ.3


นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน
ครูผู้ช่วย


นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
พนักงานราชการนายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
พนักงานราชการ


นายนันทวิช  พูนสกุล
พนักงานราชการ