เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายมานพ  ทองคำ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระนายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
ครู คศ.3นายสุพจน์  วิชัด
ครู คศ.3


นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
ครู คศ.2


นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2


นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน
ครูผู้ช่วยนางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
ครูผู้ช่วย


นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
พนักงานราชการ


นายนันทวิช  พูนสกุล
พนักงานราชการนายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
พนักงานราชการ