นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

 s1
นายศรุต  เสมียนรัมย์
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 s1
นายปาฏิโมกข์  สุภศร
วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 s1
นายพัชรพล ชัยชุมพล
วิชาเอก วิทยาศาตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 s1
นางสาวรัชนีกร  ถือสมบัติ
วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์