เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางสาวปฤษณา  สาลี
ครู คศ.3


นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
ครู คศ.3


นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
ครู คศ.3


นายอภิเดช  ผาสุข
ครู คศ.3


นางไมตรี  กุยลอยทาม
ครู คศ.3


นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
ครู คศ.3


นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
ครู คศ.3


นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
ครู คศ.2


นางสุวรรณาพร  บาลโสง
ครู คศ.2


นางศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
ครู คศ.3


นางศิราณี  แสงแดง
ครู  คศ.2วนิดา  มะณีศรี
ครู  คศ.-


นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
ครู คศ.1


นางเขมิกา  วงเวียน
ครู คศ.1


นางสาวจารีฎา  สุทธิ
ครู คศ.1นางสาวสมฤดี  อยู่สมบูรณ์
ครู คศ.1


นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.1


นางสาววิภวานี  สุริยันต์
พนักงานราชการ


นายเด่นทวี  บุญศรีรัมย์
พนักงานราชการ