เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


รายละเอียด การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 “มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556”

รายละเอียด  การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2556

“มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556”

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.  พ.ศ. 2556)

ที่

รายการ

รายละเอียด

1

ชื่องาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2556

มัธยมบุรีรัมย์เกมส์ 2556

2

กำหนดการแข่งขัน

1. การแข่งขันกีฬา    วันที่  15-22 ธันวาคม  2556

2. การแข่งขันกรีฑา  วันที่  24-26 ธันวาคม  2556

3. พิธีเปิด  วันที่ 24 ธันวาคม  2556

4. พิธีปิด   วันที่ 26 ธันวาคม  2556

3

หน่วยกีฬา

-  สีประจำหน่วย

-  กีฬาที่รับผิดชอบ

-  รายชื่อโรงเรียน

1.  สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์  (สีแดง)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน เปตองและวอลเลย์บอลชายหาด

มี 10  โรงเรียน  : บุรีรัมย์พิทยาคม  ภัทรบพิตร บัวหลวงวิทยาคม

พระครูพิทยาคม  กนกศิลป์พิทยาคม  สองห้องพิทยาคม สวายจีกพิทยาคม

กลันทาพิทยาคม  หนองตาดพิทยาคม  รมย์บุรีพิทยาคมฯ

2. สหวิทยาเขตลำปลายมาศ  (สีแสด )

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  มวย

มี  7  โรงเรียน :  ลำปลายมาศ  ทะเมนชัยพิทยาคม  ธารทองพิทยาคม

ตลาดโพธิ์พิทยาคม เมืองแฝกพิทยาคม จตุราษฎร์พิทยาคม ชำนิพิทยาคม

3. สหวิทยาเขตประโคนชัย (สีฟ้า)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  ฟุตบอล

มี  7  โรงเรียน  :  ประโคนชัยพิทยาคม  เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

แสลงโทนพิทยาคม  ไพศาล พิทยาคม  บ้านบุวิทยาสรรค์

โนนเจริญพิทยาคม  บ้านกรวดวิทยาคาร

4. สหวิทยาเขตกระสัง  (สีชมพู)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  บาสเกตบอล

มี  6  โรงเรียน  : กระสังพิทยาคม ชุมแสงพิทยาคม พลับพลาชัยพิทยาคม

ลำดวนพิทยาคม สูงเนินพิทยาคม ห้วยราชพิทยาคม

5.  สหวิทยาเขตสตึก  (สีเขียว)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  เซปัคตะกร้อ

มี  8  โรงเรียน   :  สตึก  สะแกพิทยาคม  แคนดงพิทยาคม

เมืองแกพิทยาคม  ร่อนทองพิทยาคม  ดงพลองพิทยาคม  สมเสม็ดวิทยา

จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

ที่

รายการ

รายละเอียด

หน่วยกีฬา(ต่อ)

6. สหวิทยาเขตพุทไธสง  (สีม่วง)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  วอลเลย์บอล

มี  7 (8)  โรงเรียน   :  พุทไธสง  คูเมืองวิทยาคม  กู่สวนแตงพิทยาคม

นาโพธิ์พิทยาคม   ตูมใหญ่วิทยา  มัธยมพรสำราญ  อุดมอักษรพิทยาคม

(หนองขมารวิทยาคม)

7. สหวิทยาเขตนางรอง  (สีเหลือง)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  ฟุตซอล

มี  8 (9)  โรงเรียน   : นางรอง  นางรองพิทยาคม สิงหวิทยาคม

ทุ่งแสงทองพิทยาคม   เหลืองพนาวิทยาคม พิมพ์รัฐประชาสรรค์

พนมรุ้ง  ถนนหักพิทยาคม (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)

8. สหวิทยาเขตละหานทราย (สีน้ำเงิน)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  กรีฑา

มี  7  โรงเรียน   :  ละหานทรายรัชดาภิเษก  ละหานทรายวิทยา

ร่วมจิตต์วิทยา   ตาจงพิทยาสรรค์   ไทยเจริญวิทยา  ปะคำพิทยาคม

ร่มเกล้าบุรีรัมย์

9. สหวิทยาเขตหนองกี่   (สีเทา)

รับผิดชอบจัดการแข่งขัน  เทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน

มี  6  โรงเรียน  : หนองกี่พิทยาคม  หนองหงส์พิทยาคม  ห้วยหินพิทยาคม

เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  โนนสุวรรณพิทยาคม  สามัคคีพิทยาคม

4

สถานที่แข่งขัน

1. กรีฑาทุกประเภท พิธีเปิดและพิธีปิด ใช้สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

2. ฟุตบอล (3 สนาม )

รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปีชาย  ใช้สนามหน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย

รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปีชาย  ใช้สนามโรงเรียนบ้านละหานทราย

รุ่นอายุไม่จำกัดอายุ ชาย    ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ฟุตบอลหญิง (รวมรุ่นอายุ) ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

3. ฟุตซอล  (2 สนาม )

รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปีชาย  ใช้สนามเทศบาลละหานทราย(สนาม 1)

รุ่นอายุไม่เกิน 16  ปีชาย  ใช้สนานเทศบาลละหานทราย (สนาม 1)

รุ่นไม่จำกัดอายุชาย         ใช้สนามเทศบาลละหานทราย (สนาม 2)

รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง         ใช้สนามเทศบาลละหานทราย (สนาม 2)

4. บาสเกตบอล (2 สนาม )

บาสเกตบอลชายทุกรุ่น     ใช้สนามหน้าเสาธง(สนาม 1)

บาสเกตบอลหญิงทุกรุ่น    ใช้สนามหน้าเสาธง(สนาม 2)

5. วอลเลย์บอลในร่ม (3 สนาม )

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี         ใช้สนามหอประชุม

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี         ใช้สนามหอประชุม

รุ่นไม่จำกัดอายุ               ใช้สนามหอประชุม

ที่

รายการ

รายละเอียด

สถานที่แข่งขัน (ต่อ)

6. แบดมินตัน (3 สนาม ) ใช้สนามหอประชุมโรงเรียนบ้านละหานทราย

7. เทเบิลเทนนิส (3 สนาม )  ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

8. เซปักตะกร้อ (6 สนาม )

- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

- รุ่นไม่จำกัดอายุ        ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

9. เปตอง (6 สนาม )         ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

10.วอลเล่ย์บอลชายหาด(1 สนาม )ใช้สนามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

11.มวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น  ชาย – หญิง

-ใช้เวทีชั่วคราวลานเอนกประสงค์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  (ชายและหญิง)   42 , 45 , 48 , 51 , 54 ,

57 , 60 , 64 , 69 และ 75  กิโลกรัม

-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน  (ชายและหญิง)  42 , 45 , 48 , 51 , 54 ,

57 , 60 , 64 , 69 และ 75  กิโลกรัม

-แข่งขันแบบเปิด ให้แต่ละโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับจังหวัดโดยตรง

-สมัครที่โรงเรียนลำปลายมาศ  โดยไม่ต้องแข่งขันระดับสหวิทยาเขต

-ห้ามนักมวยที่ผ่านเวทีมาตรฐานในรอบ 1 ปี ขึ้นชก  ได้แก่  เวทีลุมพินี ,

ราชดำเนิน , กรุงเทพฯ(สนามหลวง) , ช่อง 7 สี , อ้อมน้อย ,

อิมพีเรียลลาดพร้าว , อัศวินดำ

5

เกียรติบัตร

1. มอบให้นักกีฬาที่ได้ลำดับที่  1 – 3

2. จะเสนอ ผู้ว่าราชการ  ลงนามไว้  แล้วมอบให้เจ้าภาพที่รับผิดชอบ

จัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนำไปมอบให้นักกีฬาในวันชิงชนะเลิศ

ของกีฬานั้น ๆ  ณ  สถานที่ทำการแข่งขัน

6

ถ้วยรางวัล

1. ถ้วยรางวัลมอบให้แต่ละรุ่นกีฬาๆ ละ  1  ถ้วย คือ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

จำนวนถ้วยรางวัล  71  ถ้วย

2. ถ้วยรางวัลมวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น  มอบให้นักชก

ยอดเยี่ยมชาย  2  ถ้วยและหญิง  2  ถ้วย                       รวม  4  ถ้วย

3. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกรีฑา 6 รุ่น ๆ ละ 1 ถ้วย               รวม  6  ถ้วย

4. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬา   มอบถ้วยรางวัลที่  1 – 3        รวม 3  ถ้วย

5. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกรีฑา  มอบถ้วยรางวัลที่  1 – 3       รวม 3  ถ้วย

6. ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาและกรีฑา มอบถ้วยรางวัลที่ 1–3 รวม 3  ถ้วย

7. ถ้วยรางวัลกองเชียร์  มอบถ้วยรางวัลที่  1 – 3                 รวม  3  ถ้วย

8. ถ้วยรางวัลพาเหรด   มอบถ้วยรางวัลที่  1 – 3                 รวม  3  ถ้วย

9. ถ้วยรางวัลเชียร์ลีดเดอร์   มอบถ้วยรางวัลที่  1 – 3           รวม  3  ถ้วย

รวมจำนวนถ้วยรางวัลทั้งหมด 99  ถ้วย

10. ที่มาของถ้วยรางวัล  (สหวิทยาเขตละหานทรายจัดหา)

ที่

รายการ

รายละเอียด

7

อัฒจันทร์

เชียร์ลีดเดอร์

และขบวนพาเหรด

1. สหวิทยาเขตละหานทรายจัดหาให้   แต่ละสหวิทยาเขตตกแต่งอัฒจันทร์เอง

และต้องตกแต่งให้แล้วเสร็จก่อนการแข่งขัน 1 วัน

2. ประกวดกองเชียร์  สหวิทยาเขตละ  100 – 120  คน

3. ประกวดเชียร์ลีดเดอร์  สหวิทยาเขตละ 8–16 คน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

4. ประกวดขบวนพาเหรด  สหวิทยาเขตละ 100 – 150  คน  ไม่นับดุริยางค์

และองค์ประกอบอื่น ๆ

8

พิธีเปิด

1. พิธีเปิด  วันที่ 24 ธันวาคม  2556  เวลา  10.00 น.

2. เริ่มปล่อยขบวนเวลา 08.00 น.จากบริเวณตลาดนัด ถนนสายละหานทราย-โนนดินแดง  เริ่มด้วยขบวนนำ  ตามด้วย                                    1.สหวิทยานางรอง    2.สหวิทยาเขตหนองกี่     3.สหวิทยาเขตประโคนชัย            4.สหวิทยาเขตกระสัง  5.สหวิทยาเขตเมือง  6.สหวิทยาเขตลำปลายมาศ     7.สหวิทยาสตึก  8.สหวิทยาเขตพุทไธสง  และ9.สหวิทยาเขตละหานทราย

3.  ประธานเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

4.  ผู้กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการ  สพม.32

5.  การแต่งกายผู้บริหาร ใส่เสื้อตามที่แต่ละสหวิทยาเขตจัดหาไว้ และสวมสูท

ส.บ.ม.ท. สีเข้ม

6.แสดงพิธีเปิดโดยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก(ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)

9

พิธีปิด

1.  พิธีปิด  วันที่ 26 ธันวาคม  2556  เวลา  15.00 น.

2.  ประธานปิดงาน ผู้อำนวยการ  สพม.32

3.  ผู้กล่าวรายงาน   ประธานจัดงาน นายสรายุทธ  เสลารักษ์

4.  เจ้าภาพปีการศึกษา  2557  สหวิทยาเขต............................จัดการแข่งขัน

10

งบประมาณ

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  68  โรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลนักเรียน  วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (ข้อมูล 66 โรงเรียน ยังไม่รวมโรงเรียนหนองขมาร วิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 )  คิดจากเงินรายหัวนักเรียน  หัวละ  6 บาท จำนวนรวม................. คน  เป็นเงิน................. บาท ให้ส่งเงินที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาฯ วันที่ 3 ธ.ค. 2556 (วันประชุม)

11

ข้อตกลงร่วมกัน

1.นัดแรกที่ทำการแข่งขัน  ให้ผู้ควบคุมทีมส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันประเภทนั้น ๆ  ดังนี้

1.1 รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  (ไม่เกิดก่อน  1  มกราคม  2542)

1.2 รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี  (ไม่เกิดก่อน  1  มกราคม  2540)

1.3 ทุกรุ่นอายุใช้หลักฐาน  คือ

1.3.1. ใบสมัครรายบุคคล

1.3.2. สำเนาบัตรประชาชนลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

1.3.3. ทะเบียนภาพถ่ายนักกีฬาตามชนิดกีฬาที่กำหนด (แผงรูป)

1.4 นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติและหลักฐานไม่ถูกต้อง  ให้ตัดสิทธิ์ออกจาก

การแข่งขัน  ตลอดการแข่งขัน

ที่

รายการ

รายละเอียด

ข้อตกลงร่วมกัน (ต่อ)

2. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯผู้บริหารลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

3. นักกีฬา 1 คน  ลงแข่งขันได้ไม่เกิน  1 รุ่นอายุ(รุ่นอายุน้อยไปเล่นรุ่นอายุมากกว่าได้แต่รุ่นอายุมากลงไปเล่นรุ่นอายุน้อยกว่าไม่ได้)

4. อุปกรณ์การแข่งขัน  เป็นหน้าที่ของสหวิทยาเขตรับผิดชอบจัดหา

5. สนามแข่งขัน  สหวิทยาเขตละหานทรายจัดหาหรือประสานงานให้

6. ระเบียบการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา  ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ตกลง

และสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบในการตัดสินดำเนินการ

7.นักกีฬาต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงทุกครั้งก่อนลงทำการแข่งขัน

12

สถานที่พัก

โรงเรียนหรือสหวิทยาเขตใดต้องการที่พักติดต่อที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาฯ  หรือติดต่อได้ที่ นายสุพจน์ ปานใจนาม(รองผู้อำนวยการฯ) 087-9605931

13

ปฏิทินปฏิบัติงาน

วันที่ 8 พ.ย.2556

-  ประชุมครูพลศึกษา โรงเรียนละ 1คน และผู้ประสานงาน สหวิทยาเขตละ 1 คน  ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สพม.32

วันที่”15 พ.ย. 2556

-  แต่ละสหวิทยาเขตส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินทุกสหวิทยาเขต

ที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาฯ  ( Email.  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

-  แต่ละสหวิทยาเขตส่งรายชื่อผู้บริหาร  เพื่อตัดสินขบวนพาเหรด  กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  สหวิทยาเขตละ  3  คน  ที่โรงเรียนละหานทรายฯ

( Email.  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

วันที่ 3 ธ.ค. 2556

-  ประชุมครูพลศึกษา โรงเรียนละ 1คน และผู้ประสานงาน สหวิทยาเขตละ 1 คน  ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สพม.32

-  กำหนดรูปแบบการจัดการแข่งขันและจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

-  แต่ละสหวิทยาเขต  ที่รับผิดชอบกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งสูจิบัตรการแข่งขันให้สหวิทยาเขตละหานทราย (ส่งซีดีหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล)

( Email.  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

-        ทุกโรงเรียนส่งเงินรายหัว

-        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.lrp.ac.th

14

ลำดับอัฒจันทร์

1.สหฯ.นางรอง  2.สหฯ.ประโคนชัย   3.สหฯ.หนองกี่

4.สหฯ.ลำปลายมาศ  5.สหฯละหานทราย       6.สหฯ.เมือง

7.สหฯ.สตึก   8.สหฯ.พุทไสง   9.สหฯ.กระสัง

ผู้ประสานงานโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

นายอำนาจ  ศิลปักษา  โทร 086-0023446

นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์  085-6828736

ประเภทกีฬา/กรีฑา

รายการแข่งขัน

รายละเอียด

หมายเหตุ

ประเภท

ไม่เกิน 14 ปี

ไม่เกิน 16 ปี

ไม่จำกัดอายุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.  ฟุตบอล

ทีม

/

/

/

/

หญิงรวมรุ่น

2.  ฟุตซอล

ทีม

/

/

/

/

หญิงรวมรุ่น

3.  บาสเกตบอล

ทีม

/

/

/

/

/

/

4.  วอลเล่ย์บอล

ทีม

/

/

/

/

/

/

5.  แบดมินตัน

เดี่ยว

/

/

/

/

/

/

คู่

/

/

/

/

/

/

คู่ผสม

/

/

/

6.  เซปักตะกร้อ

ทีมเดี่ยว

/

/

/

/

/

/

ทีมชุด

/

/

/

7.  เทเบิลเทนนิส

เดี่ยว

/

/

/

/

/

/

คู่

/

/

/

/

/

/

คู่ผสม

/

/

/

8.  เปตอง

ทีม

/

/

/

/

/

/

9. มวย

มวยสากลและมวยไทยสมัครเล่น ชายและหญิง

รุ่นน้ำหนัก  (กิโลกรัม)   42 , 45 , 48 , 51 , 54 , 57 , 60 , 64 ,  69 , 75

นักกีฬาอายุ           ไม่ต่ำกว่า15ปี

10.วอลเล่ย์บอลชายหาด

ทีม

/

/

/

/

/

/

11.  กรีฑา

1. วิ่ง  100  เมตร

/

/

/

/

/

/

ส่งได้ สหฯ

ละ  2  คน

2. วิ่ง  200  เมตร

/

/

/

/

/

/

3. วิ่ง  400  เมตร

/

/

/

/

/

/

4. วิ่ง  800  เมตร

/

/

/

/

/

/

5. วิ่ง  1,500  เมตร

/

/

/

/

/

/

6. วิ่ง  3,000  เมตร

/

/

/

7. วิ่ง  5,000  เมตร

/

8. วิ่งผลัด 4 x 100

/

/

/

/

/

/

ส่งได้ สหฯ

ละ  1 ทีม

9. วิ่งผลัด 4 x 400

/

/

/

/

/

/

10. กระโดดไกล

/

/

/

/

/

/

ส่งได้ สหฯ

ละ  2  คน

11. กระโดดสูง

/

/

/

/

/

/

12. เขย่งก้าวกระโดด

/

/

/

13. พุ่งแหลน

/

/

/

/

14. ทุ่มน้ำหนัก

/

/

/

/

/

/

15. ขว้างจักร

/

/

/

/

/

/

จำนวนถ้วยรางวัล

รายการแข่งขัน

รายละเอียด

รวม

ประเภท

ไม่เกิน 14 ปี

ไม่เกิน 16 ปี

ไม่จำกัดอายุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1.  ฟุตบอล

ทีม

1

1

1

1

4

2.  ฟุตซอล

ทีม

1

1

1

1

4

3.  บาสเกตบอล

ทีม

1

1

1

1

1

1

6

4.  วอลเล่ย์บอล

ทีม

1

1

1

1

1

1

6

5.  แบดมินตัน

เดี่ยว

1

1

1

1

1

1

6

คู่

1

1

1

1

1

1

6

คู่ผสม

1

1

1

3

6.  เซปักตะกร้อ

ทีมเดี่ยว

1

1

1

1

1

1

6

ทีมชุด

1

1

1

3

7.  เทเบิลเทนนิส

เดี่ยว

1

1

1

1

1

1

6

คู่

1

1

1

1

1

1

6

คู่ผสม

1

1

1

3

8.  เปตอง

ทีม

1

1

1

1

1

1

6

9.  มวย

มวยสากลและมวยไทยสมัครเล่น ชายและหญิง

รุ่นน้ำหนัก  (กิโลกรัม)   42 , 45 , 48 , 51 , 54 , 57 , 60 , 64 ,  69 , 75

รางวัลนักมวยยอดเยี่ยม   4

10.วอลเล่ย์บอลชายหาด

ทีม

1

1

1

1

1

1

6

11.  กรีฑา

1. วิ่ง  100  เมตร

/

/

/

/

/

/

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมรุ่น

6

2. วิ่ง  200  เมตร

/

/

/

/

/

/

3. วิ่ง  400  เมตร

/

/

/

/

/

/

4. วิ่ง  800  เมตร

/

/

/

/

/

/

5. วิ่ง  1,500  เมตร

/

/

/

/

/

/

6. วิ่ง  3,000  เมตร

/

/

/

/

7. วิ่ง  5,000  เมตร

/

/

8. วิ่งผลัด 4 x 100

/

/

/

/

/

/

9. วิ่งผลัด 4 x 400

/

/

/

/

/

/

10. กระโดดไกล

/

/

/

/

/

/

11. กระโดดสูง

/

/

/

/

/

/

12. เขย่งก้าวกระโดด

/

/

/

13. พุ่งแหลน

/

/

/

/

14. ทุ่มน้ำหนัก

/

/

/

/

/

/

15. ขว้างจักร

/

/

/

/

/

/

12.คะแนนรวม(กีฬาและกรีฑา)

3  ถ้วย

13.รวมผลการแข่งขันกีฬา

3  ถ้วย

14.รวมผลการแข่งขันกรีฑา

3  ถ้วย

15.กองเชียร์

3  ถ้วย

16.ขบวนพาเหรด

3  ถ้วย

17.เชียร์ลีดเดอร์

3 ถ้วย

รวมจำนวนถ้วยรางวัลทั้งหมด

99 ถ้วย