เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


เกณฑ์การประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์

เกณฑ์การแข่งขันกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์

กีฬามัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2556

 

เกณฑ์เพิ่มเติม

- เพลงเชียร์ต้องประกอบด้วย

  1. เพลงพระราชนิพนธ์
  2. เพลงมาร์ชบุรีรัมย์
  3. เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนหรือสหวิทยาเขต
  4. เพลงเชียร์

หมายเหตุ รวมทุกเพลงใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที


เกณฑ์การประกวดกองเชียร์ รวม 100 คะแนน

ที่

รายการ

คะแนน


ส่วนที่ 1 เชียร์ลีดเดอร์ หน้าอัฒจันทร์เชียร์ (30  คะแนน)


1

การแต่งกายสวยงามเหมาะสม

10 คะแนน

2

ลีลา ท่าทางการเต้น สวยงาม ความพร้อมเพรียงของการเต้น

10 คะแนน

3

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ความแปลกใหม่แต่สุภาพ)

10 คะแนน


ส่วนที่ 2 กองเชียร์  70  คะแนน


1

การแต่งกายสุภาพเป็นระเบียบ

10 คะแนน

2

ลีลาท่าทางการเชียร์ สวยงาม สร้างสรรค์ หลากหลาย

10 คะแนน

3

ความพร้อมเพรียง สอดคล้องกับจังหวะ

10 คะแนน

4

อุปกรณ์ประกอบการเชียร์ ประหยัด คุ้มค่า สวยงาม

10 คะแนน

5

มารยาทในการเชียร์ (หยุดเมื่อธงสีแดงขึ้น การใช้เสียงเป็นไปตามข้อตกลง การดูแลรักษาความสะอาด ภาษาไม่หยาบโลน)

10 คะแนน

6

ตรงต่อเวลาและความต่อเนื่องของการเชียร์ ตลอด 3 วัน

20 คะแนน

เกณฑ์การประกวดขบวนพาเหรด 100  คะแนน

(จำนวนผู้ร่วมขบวนพาเหรด 100 -120  คน รวมนักกีฬา  ไม่เกิน 150 คน)

ที่

รายการ

คะแนน

1

ความสวยงามของขบวน การจัดรูปแบบของขบวนพาเหรด ถูกต้อง เหมาะสม

20 คะแนน

2

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (หลากหลาย,แปลกใหม่,จินตนาการ)

30 คะแนน

3

ความพร้อมเพรียง เป็นระเบียบในขณะเคลื่อนขบวน

30 คะแนน

4

ตรงเวลาและเป็นระเบียบในการตั้งขบวน

10 คะแนน

5

จำนวนผู้เข้าร่วมขบวน

10 คะแนน

เกณฑ์การประกวดเชียรลีดเดอร์ 100  คะแนน

(จำนวนคน  10 – 16  คน)

ที่

รายการ

คะแนน

1

การแต่งกายเหมาะสม สวยงาม

20 คะแนน

2

ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง ของการเต้น

30 คะแนน

3

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอ และการแปรแถวขณะเต้น

20 คะแนน

4

ความยาก ง่ายของท่าเต้น

10 คะแนน

5

ความเป็นเชียร์ลีดเดอร์

10 คะแนน

6

เวลาในการแข่งขัน  ไม่น้อยกว่า 8 นาที  แต่ไม่เกิน 10 นาที

10 คะแนน