เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ มีกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผน และ มาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจำกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๑.๒ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๑.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๑.๕ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๑.๖ ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๒ ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒.๓ ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๒.๔ ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ ต่างๆ รอบตัว

๓.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๓.๓ ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

๓.๔ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

๔.๑ ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๔.๒ ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๔.๓ ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.๔ ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๒ ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๔ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๖.๑ ผู้เรียนมีวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

๖.๒ ผู้เรียนมีทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๖.๓ ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๗.๒ ครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๗.๓ ครูที่ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา

๗.๔ ครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

๗.๕ ครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย

๗.๖ ครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

๗.๗ ครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน การปรับการสอน

๗.๘ ครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๗.๙ ครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

๘.๒ ผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๘.๓ ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ

๘.๔ ผู้บริหารที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๘.๖ ผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาที่กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                  อย่างรอบด้าน

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๑๐.๒ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   ความสามารถและความสนใจ

๑๐.๓ กาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

๑๐.๔ การสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๑๐.๕ การนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๑๐.๖ การจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๑.๑ ระดับคุณภาพของการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน

๑๑.๒ ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

๑๑.๓ ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๑๒.๔ ระดับคุณภาพของการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๕ ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖ ระดับคุณภาพของการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก   แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้กำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้ “ใฝ่ดี   ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง”

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

- โครงการโรงเรียนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

- โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- โครงการเด็กดีศรีรัชดา

- โครงการออมทรัพย์

- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- โตรงการมหิงสาสายสืบ

- โครงการค่ายคุณธรรม

๑๔.๒ ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ  จุดเน้นของสถานศึกษา

- รายงานผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมตามข้อ ๑๔.๑

- เกียรติบัตรผลงานระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ

- ภาพกิจกรรมตามโครงการ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม                    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑๕.๑ โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

- โครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษา

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- โครงการโรงเรียนในฝัน

- โครงการรักการอ่าน

- โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิตและภาษาต่างประเทศ

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ร้อยละ ๙๕

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ ๙๕

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

ร้อยละ ๙๕

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ ๙๕

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ๙๕

๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ ๙๕

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ ๙๕

๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ ๙๕

๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

ร้อยละ ๙๕

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ ๙๕

๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ร้อยละ ๙๕

๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ ๙๐

๔.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ ๙๐

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐

๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐

๕.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๕๐

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ ๙๐

๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๖.๓ ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ ๙๐

๖.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ ๙๐

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑ ร้อยละของครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๒ ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๗.๓ ร้อยละของครูที่ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๔ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๕ ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๖ ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

๗.๗ ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๘ ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๙ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ดีมาก

๘.๒ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ดีมาก

๘.๓ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ดีมาก

๘.๔ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ดีมาก

๘.๕ ระดับคุณภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ดีมาก

๘.๖ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีมาก

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๙.๑ ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

ดีมาก

๙.๒ ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ดีมาก

๙.๓ ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ดีมาก

๑๐

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๐.๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ดีมาก

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

ดีมาก

๑๐.๓ ระดับคุณภาพของกาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ดีมาก

๑๐.๔ ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดีมาก

๑๐.๕ ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ดีมาก

๑๐.๖ ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ดีมาก

๑๑

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๑.๑ ระดับคุณภาพของการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ดีมาก

๑๑.๒ ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ดีมาก

๑๑.๓ ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดีมาก

๑๒

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดีมาก

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๔ ระดับคุณภาพของการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๕ ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

๑๒.๖ ระดับคุณภาพของการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดีมาก

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดี

๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดี

๑๔

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑ ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

- โครงการโรงเรียนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

- โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดีมาก

- โครงการคนดีศรีรัชดา

ดี

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๑๔.๒ ระดับคุณภาพของผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ดี

๑๕

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑๕.๑ ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

- โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- โครงการโรงเรียนในฝัน

- โครงการรักการอ่าน

ดี

แบบสำรวจ

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
 

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว กันยายน 2021 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

ห้องภาพรัชดาฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้67
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้211
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้478
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1613
mod_vvisit_counterเดือนนี้4290
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5714
mod_vvisit_counterทั้งหมด409882