กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

    benjarat
นางเบญจรัตน์  ใจภพ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

amolwan
นางอมลวรรณ  สังข์ขาว
ครู คศ.3
natkamol
นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ์
ครู คศ.3
banjong
นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3
tanyathon
 นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
ครู คศ.3
rachanee
นางรัชนี  วรศิริ
ครู คศ.3
wasawat60
นายวสวัตติ์  รัตนะสานนท์สกุล
ครู คศ.3
yuttakarn
นายยุทธการ  เหมกูล
ครู คศ.3
pijittra60
นางชณันภัสร์  ธีรเสริมพงศ์
ครู คศ.3
natyada60
นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า
ครู คศ.3
 thippawanpan
นางทิพวรรณ  ปานสว่าง
ครู คศ.3
 kongkieatchai
นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
ครู คศ.3
 sureerat61
นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน
ครู คศ.2
matsee
นางมัทรี  ศรีวงยาง
ครู คศ.2
taksin
นายทักษิณ  หอมหวล
ครู คศ.2
 samat66
นายสามารถ เกียรตินำโชค
ครู คศ.2
suneewan60
นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์
ครู คศ.2

kanjana63
นางกาญจนา  คำวงษา
ครู คศ.2
supatra63
นางสาวสุภัทรา  เพชรเลิศ
ครู คศ.2
somruedee67
นางสาวสมฤดี ศรีพลกรัง
ครู คศ.2
pakamas67
นางสาวผกามาศ โสประโคน
ครู คศ.1
kanmanee
นางสาวกานต์มณี สารสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
27
นายณัฐกานต์  นามนาค
ครูอัตราจ้าง