กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

    russarin
นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

orathai
นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3
penkae
นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3
eakchai60
นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.3
wilawan
 นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.2
jankanipa 
นางสาวจังคนิภา สีคำ
ครู คศ.2
taweesak
นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.2
sasitorn60
นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครู คศ.2
naruemon
นางสาวนฤมล ปางประโคน
ครู คศ.1
chayada60
นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครู คศ.1
 chayatorn60
นางสาวชญาธร แขวงนอก
ครู คศ.1
worachot67 
นายวรโชติ ต๊ะนา
ครูผู้ช่วย
no
นางสาววาสิตา สุเทียบตะวัน
ครูผู้ช่วย
suraswadee
นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ